Get Adobe Flash player

Vertinimas

Dailidžių mokyklos – daugiafunkcio centro mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka

 

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka parengta vadovaujantis Bendrosiomis programomis, Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. Įsakymu Nr. ISAK – 256, Bendraisiais ugdymo planais, mokyklos susitarimais.

I.  Pradinių klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo principai:

Teisingumas (už atliktą darbą)

Būtinybė (skatinamas ir giriamas)

Lygybė (kiekvienas vertinamas)

1. Mokykla užtikrina, kad mokiniai ugdymo procese laikų gautų mokytis padedantį vertinimą žodžių ir raštų.

2. Mokykla raštu informuoja mokinių tėvus apie mokinių mokymosi pasiekimus ir sudaro galimybes mokinių, jų tevų pageidavimų peržiurėti gautus pasiekimų įvertinimus.

3.Trimestro mokinių pažanga fiksuojama Pradinio ugdymo dienyne, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. ĮSAK-3328 (Žin.,2008,Nr.146-5879).

4.Pradinių klasių pasiekimai fiksuojami atitinkamose Dienyno skiltyse įrašant mokinio pasiekta mokymosi lygį (patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis) pagal pasiekimų požymius, aprašytus Bendrojoje programoje.

5. Dorinio ugdymo pasiekimai fiksuojami atitinkamose Dienyno skiltyse įrašant ,,padaryta pažanga” ar ,,nepadaryta pažanga” (p.p., n.p.)

  1. Pagrindiniai vertinimo tikslai:
  • Skatinti mokinio asmenybės brandą.
  • Padėti mokiniui mokytis.
  • Kelti mokymosi motyvaciją.
  • Pateikti informaciją apie mokymosi rezultatus, remiantis apibendrinta vertinimo informacija.

 

 

Kontaktai

Dailidžių mokykla – daugiafunkcis centras
Mokyklos g. 2, Dailidžių km.,
LT- 17153 Šalčininkų r.
tel./faks. +37038036916
dailidziumokykla@micro.lt
dailidziumokykla@gmail.com

Pamokų laikas

8.00 - 8.45 val.
8.55 - 9.40 val.
9.55 - 10.40 val.
11.05 - 11.50 val.
12.00 - 12.45 val.
12.55 - 13.40 val.
13.45 - 14.30 val.